Pripravený na novú výzvu? Poď k nám

Čo je SWOT analýza

SWOT analýza je veľmi populárny marketingový nástroj, pomocou ktorého sa analyzujú vnútorné a vonkajšie faktory vplývajúce na podnik. Na základe SWOT analýzy sa potom pripravuje napr. marketingová stratégia a proces rozvoja podniku.

Názov SWOT analýzy pochádza zo štyroch anglických slovíčok – Strenght, Weakness, Oportunity a Threat. V preklade to znamená, že sa tak analyzujú silné stránky a slabé stránky podniku, zároveň aj príležitosti, ktoré podnik má a ohrozenia, ktoré na firmu vplývajú. Silné a slabé stránky predstavujú vnútorné prostredie podniku, príležitosti a ohrozenia zase vplyvy z vonkajšieho prostredia.

SWOT analýza vyzerá asi tak, že sa do tabuľky zapíšu silné a slabé stránky podniku, príležitosti a tiež ohrozenia. Následne sa všetky obodujú (škálu si určí tvorca sám, ale väčšinou sa bodujú v rozmedzí 1 – 5 bodov, kde body 1 a 2 predstavujú nízku dôležitosť, body 3 a 4 strednú dôležitosť a bod 5 vysokú dôležitosť). No a napokon sa tieto body jednotlivých kategórii sčítajú.

To však nie je všetko. Aby marketingovým a projektovým manažérom SWOT analýza na niečo bola, nestačí, ak si tieto faktory obodujú. A preto nastupuje graf!

Výsledok zo slabých stránok sa odčíta od výsledku silných stránok, výsledok ohrození sa odčíta od príležitostí a výsledné hodnoty sa zakreslia do grafu. Výsledný vektor označuje kvadrant, ku ktorému je priradená konkrétna stratégia.

Týmito stratégiami sú stratégia ofenzívna, stratégia defenzívna, stratégia spojenectva a stratégia úniku. A keďže to je na dlhšie, o týchto konkrétnych stratégiách si povieme asi inokedy 🙂

Šikovní ľudia (patria) do TRIADu

Stážist(k)a - Šikovní študenti, ktorí túžia po cenných skúsenostiach do svojho CV, píšte nám! >>

Pripravený na novú výzvu?
Hľadáme ťa!
Poď k nám